ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » หนังสือสวดมนต์ เอกสาร » หนังสือบทสวดมนต์ ภาษาไทย จำนวน 42 หน้า

หนังสือบทสวดมนต์ ภาษาไทย จำนวน 42 หน้า

วันที่โพส 29 กุมภาพันธ์ 2020 เข้าดู ครั้ง

เอกสาร microsoft office word หนังสือบทสวดมนต์ ภาษาไทย จำนวน 42 หน้า ประกอบด้วย

 • ทำวัตรเช้าและเย็น
 • บทกรวดน้ำตอนเช้า
 • บททศธรรมสูตร
 • บทกรวดน้ำตอนเย็น
 • วิธีนั่งสมาธิ…
 • คำชักผ้าป่า
 • ตังขณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
 • ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐะ
 • เจริญพรหมวิหาร…
 • คำขอลาสิกขาบท
 • บทวันทาขอขมาพระ
 • อุปกิเลส 16
 • สามเณรสิกขา
 • บทชุมนุมเทวดา
 • พระธรรม 7 คัมภีร์
 • พระวิภังค์
 • พระธาตุกถา
 • พระปุคคลบัญญัติ
 • พระกถาวัตถุ
 • พระยมก
 • พระมหาปัฏฐาน
 • เจริญกายคตาสติกัมมัฏฐานโดยสังเขป
 • บทพิจารณาสังขาร
 • ปัญจะอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
 • คำชักบังสุกุลเป็น
 • คำชักบังสุกุลตาย
 • สุภาษิตคาถา
 • บทสวดให้พร (ถวายพรพระ)
 • บทชะยะปะริตร
 • นะมะการะสิทธิคาถา
 • มงคลสูตร รัตนะสูตร
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง
 • กรวดน้ำย่อ
 • ทุกขัปปัตตา
 • อนุโมทนาคาถา
 • อัคคัปปสาทสุตตคาถา
 • ติโรกุฑฑะกัณฑะคาถา
 • โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
 • สัพพะโรคะวินิมุตโต
 • ปัจฉิมพุทธโอวาทปาฐะ
 • โส อัตถะลัทโธ
 • คำอธิษฐานเข้าพรรษา
 • กาเลสุตะคาถา
 • มงคลจักรวาลน้อย
 • คาถาโพธิบาท
 • คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
 • คำถวายผ้าป่า
 • คำถวายผ้ากฐิน
 • คำอาราธนาศีลอุโบสถ
 • คำถวายสังฆทาน
 • คำขอบวชชี
 • คำขอสัตตาหกรณีย์
 • อริยมรรคมีองค์แปด
 • คำประกาศอุโบสถ
 • ศีลแปด
 • คำเมตตาตน
 • พรหมวิหารผะระณา
 • คำอธิษฐานและอุทิศบุญก่อนนอน
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง