ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา

buddhist evening chanting

วันที่โพส 4 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

buddhist evening chanting

Evening Chanting

Pali Languages with English Translations
 
Iminā Sakkārenā Buddhang Puchemi

Iminā Sakkārenā Dhammang Puchemi

Iminā Sakkārenā Sangkang Puchemi

Buddha’s pubbabhaka namakara

(Leader)     Handa maya.m buddhassa bhagavato pubba-bhaga-namakaram karoma se:

Now let us chant the preliminary passage in homage to the Awakened One, the Blessed One:

(All)     Namo tassa Bhagavatto arahato sammā sambuddhassa

   Namo tassa Bhagavatto arahato sammā sambuddhassa

   Namo tassa Bhagavatto arahato sammā sambuddhassa

Homage to the Blessed one, the worthy one, the rightly self awaken one

Arahang sammā sambuddho bhagawā.

The Blessed one is worthy & Rightly self-awakened.

Buddhang Bhagavantang abhivādemi

I bow down before the Awakened, Blessed One

(Bow Down)

Savākkhāto Bhagavatā Dhammo

The Dhamma is well-expounded by the Blessed One.

Dhammang namassāmi

I pay homage to the Dhamma

(Bow Down)

Supatipanno bhagavato sāvaka sangkho

The Sangha of the Blessed One’s disciples has practiced well

Sanghang namāmi

I pay respect to the Sangha

(Bow Down)

Buddhānussati

(A Guide to the Recollection of the Buddha)

(Leader)    Handa mayang buddhanussati-nayañja karoma se:

Now let us recite the recollection of the Buddha

 (All)  Tang kho pana bhagavantang Evang kalyāno kitti-saddo abbhuggato,

This fine report of the Blessed One’s reputation has spread far & wider:

Itipi so bhagavā arahang sammā-sambuddho,

He is a Blessed One, a Worthy One, a Rightly Self-awakened One,

Vijjā-jarana-sampano sugato lokavidū,

Consummate in knowledge & conduct, one who has gone the good way, knower of the cosmos,

Anuttaro purisa-damma-sārathi Satthā deva-manussānang buddho bhagavāti.

Unexcelled trainer of those who can be baught, teacher of human & divine beings; awakened; blessed.

 

Buddhā Bhikiti

(Verses in Celebration of the Buddha)

(Leader)    Handa mayang buddhāhigiting karomā se:

Now let us chant in celebration of the Buddha:

(All)           Buddhavārahanta-varatādigunābhiyutto,

The Buddha, endowed with such virtues as highest worthiness:

Suddhābhiñāna-karunāhi samāgatatto,

In him, purity, supreme knowledge, & compassion converge.

Bodhesi yo sujanatang kamalang va sūro,

He awakeneds good people like the sun does the lotus.

Vandāmahang tamaranang sirasā jinendang.

I revere with head that peaceful One, the Conqueror Supreme.

Buddho yo sabba-pāninang, Saranang khemamuttamang.

The Buddha who for all beings is the secure, the highest refuge,

Pathamānussatitthānang, Vandāmi tang sirenahang,

The first theme for recollection: I revere him with my head.

Buddhassāhasami dāso (women:dasī) va, Buddho me sāmikissaro

I am the Buddha’s servant, the Buddha is my sovereign master,

Buddho dukkhassa ghātā ja, Vidhātā ja hitassa me.

The Buddha is a detroyer of suffering & a provider of welfare for me.

Buddhassāhang niyyademi,  Sariranjīvitancidang.

To the Buddha I dedicated this body & this life of mine

Vandantohang (Vandantīhang) jarissāmi,

Buddhasseva  subodhitang.

I will fare with reverence for the Buddha’s genuine Awakened.

Natthi me saranang aññang, Buddho me saranang varang:

I have no other refuge, the Buddha is my foremost refuge:

Etena sajja-vajjena, Vaddheyyang satthu-sāsane.

By the speaking of the truth, may I grow in the teacher’s instruction.

Buddhang me vandamānena (Vandamānāya),

Yang puññang  pasutang idha,

Sabbe pi antarāyā me, Māhesung tassa tejasā.

Through the power of the merit here produced by my reverence for the Buddha, may all my obstructions cease to be.

(Bow Down and Say)

Kāyena Vājāya va jetasā vā,

whatever bad Kamma I have done to the Buddha

Buddhe kukammang pakatang mayā yang,

by body, by speed, or by mind,

Buddho patigganhātu ajjayantang,

may the Buddha accept my admission of it,

Kālantare sangvaritung va Buddhe.

          So that in the future I may show restraint toward the Buddha.

Dhammānussati

(A Guide to the Recollection of the Dhamma)

(Leader)    Handa mayang dhammānussati-nayang karoma se:

Now let us recite the recollection of the Dhamma:

(All)          Savākkhāto bhagavatā Dhammo,

The Dhamma is well-expounded by the Blessed One,

Sanditthiko akāliko ehipassiko,

To be seen here & now, timeless, inviting all to come & see,

Opanayiko paccattang veditabbo viññūhīti.

Leading inward, to be seen by the wise for themselves.

 

Dhammā Bhikiti

(Verses in Celebration of the Dhamma)

(Leader)    Handa  mayang dhammābhigiting karoma se:

Now let us chant in Celebration of the Dhamma:

(All)           Savākkhātatā digunā-yogavasena seyyo,

Superior, through having such virtues as being well-expounded,

Yo magga-pākā pariyatti-vimokkha-bhedo,

Divided into path & fruit, study & emancipation,

Dhammo kulo kapatanā tadadhāri-dhārī.

The Dhamma protects those who hold to it from falling into miserable worlds.

Vandāmahang tamaharang vara-dhammametang.

I revere that foremost Dhamma, the distroyer of darkness.

Dhammo yo sabba-pāninang, Saranang khemamuttamang.

The Dhamma that for all beings is the secure, the highest refuge,

Dutiyānussatitthānang, Vandāmi tang sirenahang,

The second theme for recollection: I revere it with my head.

Dhammassāhasami dāso (dāsī) va, Dhammo me sāmikissaro.

I am the Dhamma’s servant, the Dhamma is my sovereign master,

Dhammo dukkhassa ghātā ja, Vithātā ja hitassa me.

The Dhamma is a ditroyer of suffering & a provider of walfare for me.

Dhammassāhang niyyādemi, Sariranjīvitancidang.

To the Dhamma I dedicate this body & this life of mine.

Vandantohang (Vandantīhang) jarissāmi, Dhammasseva-     sudhammatang.

I will fare with reverece for the Dhamma’s genuine rightness.

Natthi me saranang aññang, Dhammo me saranang varang:

I have no other refuge, the Dhamma is my foremost refuge:

Etena sacca-vajjena, Vaddheyyang satthu-sāsane.

By the speaking of this truth, may I grow in the teacher’s instruction.

Dhammang me vandamānena (vandamānāya), Yang puññang    pasutang idha, Sabbe pi antarāyā me, Māhesung tassa tejasā.

Through the power of the merit here produced by my reverence for the Dhamma, may all my obstructions cease to be.

(BOW DOWN AND SAY)

Kāyena Vājāya va jetasā vā,

Whatever bad kamma I have done to the Dhamma

Dhamme kukammang pakatang mayā yang,

by body, by speech, or by mind

Dhammo patigganhātu ajjayantang,

May the Dhamma accept my admission of it

Kālantare sangvaritung va Dhamme.

So that in the future I may show restraint toward the Dhamma.

Sangkhānussati

(A Guide to the Recollection of Sangkha)

(Leader)    Handa mayang Sangkhānussati-nayang karoma se:

Now let us recite the guide to the recollection of the Sangkha:

(All)           Supatipanno bhagavato sāvaka-Sangkho,

The Sangha of the Blessed One’s disciples who have practiced well,

Uju-patipanno bhagavato sāvaka-Sangkho,

The Sangha of the Blessed One’s disciples who have practiced straightforwardly

Yāya-patipanno bhagavato sāvaka-Sangkho,

The Sangha of the Blessed One’s disciples who have never practiced methodically,

Samīji-patipanno bhagavato sāvaka-Sangkho,

The Sangha of the Blessed One’s disciples who have practiced masterfully,

Yadidang jattāri, purisa-yugāni, attha purisa-puggalā:

i.e., the four pairs-the eight types-of Noble Ones:

Esa bhagavato, sāvaka-Sangkho-

That is the Sangha of the Blessed One’s disciples-

Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhineyyo anjali-karanīyo,

Worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect,

Anuttarang puññakkhettang lokassāti.

The incomparable field of merit for the world.

Sangkha Bhikiti

(Verses in Celebration of the Sangkha)

(Leader)    Handa  mayang Sangkhābhigiting karoma se:

Now let us chant in Celebration of the Sangkha:

(All)           Saddhammajo Supatipatti-gunādiyutto,

Born of the true Dhamma, endowed with such virtues as good practice,

Yotthabbidho ariya-puggala-sangkhā-settho,

The supreme sangkha formed of the eight types of noble ones

Sīlādihamma-pavarā saya-kāya-citto:

Guided in body & mind by such principles ad morality

Vandāmahang tamariyāna-ganang susuddhang

I revere that group of noble ones well-purified

Sangkho yo sabba-paninang, Saranang Khemamuttamang

The Sangkha that for all being is the secure, the highest refuge

Tatiyānussatitthanang, Vandāmi tang sirenahang

The third theme for recollection: I revere it with my head

Sangkhassāhassami dāso (dāsī) va, Sangkho me sāmikissaro

I am the Sangkha’s servant, the Sangha is my sovereign master,

Sangkho dukkhassa ghātā ja, Vidhātā ja hitassa me

The Sangkha is a destroyer of suffering & a provider of welfare for me

Sangkhassāhang niyyādemi, Sarirañjīvitancidang

To the Sangkha I dedicate this body & This life of mine

Vandāntohang (Vandantīhang) jarissāmi,  Sangkhasso patipannatang

I will fare with reverence for the Sangha’s good pratice

Natthi me saranang aññang, Sangkho me saranang varang

I have no other refuge, the Sangha is my foremost refuge:

Etena sacca-vajjena, Vaddheyyang satthu-sāsane.

By the speaking of this truth, may I grow in the teacher’s instruction.

Sangkhang me vandamānena (Vandamānāya),

Yang Puññang pasutang idha,

Sabbe pi antarāyā me, Māhesung tasa tejasā.

Through the power of the merit here produced by my reverence for the Sangkha, may all my obstructions cease to be

(Bow Down and say)

Kāyena Vājāya va jetasā vā,

Whatever bad kamma I have done to the Sangkha

Sangkhe kukammang pakatang mayā yang,

by body, by speech, or by mind

Sangkho patigganhātu ajjayantang,

May the Sangkha accept my admission of it

Kālantare sangvaritung va Sangkhe. 

So that in the future I may show restraint toward the Sangkha.

Atītā Paccavekkhana Pātha

(Reflection after using the requisites)

(Leader) Handa mayang Atītā Pajjavekkhana Pāthang bhanāma se:

(All)      Ajja mayā  apajjavekkhitavā, yang jīvarang paribhuttang

What ever robe I used today without ci=onsideration

Tang yāvadeva sītassa patighatīya,

Was simply to counteract the cold,

Unhassa patigghātāya,

To counteract the heat,

Dangsamakasa vātā tapasiring sapa samphassānang patighātāya,

To counteract the touch of flies, mosquitoes, wind, sun, & reptiles:

Yāvadeva hirikopina paticchadanattang.

Simply for the purpose of covering the parts of the body that cause shame.

Ajja mayā apajjavekkhitvā, yo pindapātto paribhutto,

Whatever alms food I used today without consideration,

So neva davāya, na madāya, na mandanāya, na vibhusanāya,

Was not used playfully, nor for intoxication,

nor for putting on bulk, nor for beautification,

Yāvadeva imassa kāyassa thitiyā yāpanaya Vihingsuparatiyā brahama jariyānuggāhāya,

But simply for the survival & continuance of this body,

for ending its afflictions, for the support of the holly life,

Iti purānañja vedanang patihangkhāmi Navañja vedanang na uppādessami

(Thinking) thus will I destroy old feelings (of hunger) and not create new feelings (from covering)

Yātra ja me bhavissati anavajjatā ja phāsu vihāro jāti.

I will maintain my self, be blameless, & live in comfort.

Ajja mayā apajjavekkhitavā, yang senāsanang paribhuttang,

Whatever robe I used today without consideration,

Tang Yāvadeva sītassa patigghātāya,

Was simply to counteract the cold,

Unhassa patigghātāya,

To counteract the heat,

Dangsa makasa vātā tapa siring sapa samphassānang patighātāya,

To counteract the touch of flies, mosquitoes, wind, sun, & reptiles:

Yāvadeva utuparisāya vinodanang patisallānārā matthang.

Simply for protection from the inclemency

of weather and for the enjoyment of seclusion

Ajja mayā apajjavekkhitavā, Yo gilāna pajjaya bhesajja parikkhāro paribhutto,

Whatever medicinal requisite for curing the sick I used today without consideration,

So yāvadeva uppannanang veyyabādhikānang Vedanānang patighātāya,

Was simply to counteract any pains of illness that had arisen,

Abayāpajjhā paramatāyāti.

And for maximum freedom from disease.

Abhinha Paccavekkhana Pātha

(Five subjects for frequent recollection)

(Leader)  Handa mayang Abhinha Pajjavekkhana Pāthang bhanāma se:

                   Let us now recite the passage for frequent recollection:                       (All)             Jarā dhammomhi, jarang anatito                                                        Rao me kwam kae pen dhammada, Ja luang pon Kwam kae pai mai dai                  I am subject to aging. Aging is unavoidable.                                         

Bayādhi dhammomhi, bayādhing anatito                                                     Rao me Kwam jeb kai pen Dhammada, Ja luang pon kwam jab kai pai mai dai            I am subject to illness. Illness is unavoidable.

Marana dhammomhi, maranang anatito

Rao me kwam tai pen Dhammada, Ja luang pan kwan tai pai mai dai                    I am subject to death. Death is unavoidable.

Sabbehi me piyehi manāpehi, nānā bhāvo vinā bhāvo

Rao ja la wen pen tang tang, kua wa  rao ja tong plud prak jak kong rak kong   chareon jai tang lai tang puang                                                                                         

I will grow different, separate from all that is dear & appealing to me.

Kammasskomhi kammadāyādo Kammayoni kammabandhu kammapatisarano

Rao me kam pen kong kong ton,  me kam pen pu hai pol, me kam pen dan kerd, me kam pen put tit tarm, me kam pen ti puen ar sai

I am the owner of my actions, heir to my actions, born of my actions, related through my actions, and live dependent on my actions.

Yang kammang karissāmi,

Kalyānang vā pāpakang vā, Tassa dāyādo bhavissāmi

Rao jak tam kam an dai wai, dee rue chua  Rao jak pen phu rub pol kong kam

nan sueb pai

Evang amhehi a-bhinhang pajjekkhitabbang

Rao tang lai, kuan piccarana yangnee, tuk wan tuk wan terd

We should often reflect on this.

Kāyakatāsati Bhāvanā Pātha

(Contemplation of the body)

 (Leader):  Handa mayam kayagatanusati-gummattanam                                bha.nama se:                                                                                   Let us now recite the passage on mindfulness immersed in the body.

(All)

Ayang kho me kāyo                    Kai kong rao nee lae

                                                          This body of mine,                                Uddhang pādatalā                      Beong bon tae peun tao koen ma                                                                            from the soles of the feet on up,                           Adho kesā matthakā           Beong tam tae plai pom long pai                                                                             from the crown of the head on down,                        Taca pariyanto                                   Me nang hum u pen te sud rob                                                                                surrounded by skin,

Pūro nānappakārassa-asucino Tem pai dauy kong mai sa ard

me prakarn tang tang                                                                                             filled with all sorts of unclean things.        Atthi imasaming kāye                Me u nai kai nee                                                                                                   In this body there is:

Kesā                                                        Keu Pom tang lai

                                                          Hair of the head,

Lomā                                                       Keu Kon tang lai                                                                                                   Hair of the body,

Nakhā                                                             Keu Leab tang lai                                                                                                  Nails,

Dantā                                              Keu Fan tang lai

                                                          Teeth,

Taco                                                 Keu Nang

                                                          Skin,

Mangsang                                      Keu Neao

                                                          Flesh,

Nahārū                                             Keu En tang lai                                                                                   Tendons,

Atthī                                                Keu Kra dook tang lai

Atthimiñjang                                 Keu Yeaw nai ka dook

Vakkang                                         Keu Marm

Hatayang                                       Keu Hua Jai         

Yakanang                                       Keu Thab

Kilomakang                                  Keu Pang peud

Pihakang                                        Keu Tai

Pappāsang                                     Keu Pod

Antang                                            Keu Sai yai

Untakoonang                                 Keu Sai noi

Utariyang                                       Keu Āharn mai

Karīsang                                         Keu Āharn kao

Pittang                                            Keu Nam dee

Semhang                                         Keu Nam salate

Pubbo                                              Keu Nam luong

Lohitang                                         Keu Nam leud

Seto                                                  Keu Nam nger

Medo                                               Keu Nam mun kon

Assu                                                 Keu Nam tar

Vasā                                                 Keu Nam man leuw

Khelo                                               Keu Nam lai

Singkānikā                                     Keu Nam mook

Lasikā                                             Keu Nam kai kaw

Muttang                                          Keu Nam mood

Matthake Matthalunggang        Keu Yeow nai ka log sri sa
Evameva ayang kāyo                   Kaiy kong rao nee yang nee

Uddhang pādatalā                       Beong bon tae peun tao kaen ma

Adho kesā matthakā                    Beong tam tae prai pom long pai

Taca pariyanto                              Me nang hum u pen te sud rob

Puro nānappakārasa-                  Tem pai duay kong mai sa ard –

Asucino ti                                       Me pra karn tang tang yang nee lae

Devatāpattidāna Gāthā

(LEADER)

Handa mayang Devatāpattidāna Gāthāyo bhanāma se:

(ALL)

Yā devatā santi vihāravāsinī

Thupe ghare bodhighare tahing tahing

Tā dhammadānena bhavantu pūjitā

Sotthing karontedha vihāramandhale

Therā ca majhā navakā ca bhikkhavo

Sārāmikā dānapati upāsakā

Gāmā ca desā nigamā ca issarā

Sappānabhūtā sukhitā bhavantu te

Jalābujā yepi ca andasambhavā

Sangsedajātā athavopapātikā

Niyyanikang dhammavarang patica te

Sabbepi dukkhassa karontu sangkhayang

Thātu cirang satang dhammo             Dhammatdharā ca puggalā

Sangkho hotu samaggo va                    Atthāya ca hitāya ca

Amhe rakkhatu saddhammo              Sabbepi dhammacārino

Vuddhing sampāpuneyyāma              Dhamme ariyappavedite

Bhumibalomahārājā Gāthā

(ALL)

Bhumibalo mahārājā                            Taiyanung nundivaddhano

Taiyavāsī namatthāya                          Hitaya ca sukhāya ca

Rajjhang kāreti dhammena                Karunyāni ca kubbate

Dukkhang dukkhābhutānang              Apaneti abhikkhanang

Sukhang sukhasamangīnang              Upaneti yathārahang

Sokang sokaparetānang                       Panudati suyuttito

Bhayang bhayānupattanang               Sameti anurupato

Nātho nāthicchatang hoti                     Anāthānang hitakkaro

Tassamā bhumibhalo settho                Mahārājā canādhipo

Sabbesang dayyavāsīnang                    Piyo hoti manāpiyo

Hadayang uramajjheva                        Manomajjhe ca titthati.

Imāya hi samāyassa                               Patthāya rajjhākālato

Sangvaccharāni pannāsa                      Paripunnāni sabbaso

Ratanattayā nubhāvena                        Katapuññāna tejasa

Dīghāyuko mahārājā                             Vannavā ca sukhedhito

Balupeto anīgho ca                                Arogo hotu nibbhayo

Sabbavuddhi ca sabbāsā                       Sabbanca jayamanggalang

Yamicchati ca sabbantang                   Samijjhantussa sabbadāti

Sabbha Pattidāna Gāthā

(LEADER)

Handa mayang Sabbha Pattidāna Gāthāyo bhanāma se:

(ALL)

Puññassidāni katassa, Yānaññāni katāni me

Tesañca bhākino hontu, Sattā natāppamānakā.

Khaw hai sat tang lai, mai me tee sud mai me pra marn,

Cong pen pu me suan haeng bun, tee khapachao dai tam nai bud nee,

Lae haeng bun tang lai auen tee khapachao dai tam laew,

Ye piyā kunawantā ca,

Kue jon laow dai pen tee rak pu me kun,

Maihang mātāpitādayo,

Me marnda lae bida khong khapachao pen ton,

Ditthā me cāpyaditthā vā,

Tee khapachao dai hen rue mae mi dai hen,

Aññe majjhattaverino,  Sattā titthanti lokassaming,

Lae sat thang lai auen tee pen klang, lae mi ven kan tang yu nai lok,

Te bhummā catuyonikā,

Kerd nai bhum sarm kerd nai kamnerd see,

Paccekajatuvokārā,

Me khan ha lae khan nueng lae khan see,

Sangsaranta bhavābhave,

Tong tiew yu nai bhob noi lae bhob yai,

Ñatang ye pattidānamme,

Sat laow dai sarb karn hai suan bun khong khapachao laew,

Anumodantu te sayang,

Khor sat laow nan cong anumotana aeng tard,

Ye cimang nappachānanti,

Kor sat laow dai yom mai sarb karn hai suan bun khong khapachao nee,

Devā tesang nivedayung,

Khor teb tang lai pueng caeng kea sat laow nan,

Mayā dinnāna puññānang, Anumodana hetunā,

Pror het kue anomotana bun tang lai tee khapachao hai lae,

Sabbe sattā sadā huntu, Averā sukajīvino.

Khor sat tang puang cong ya me ven yu pen suk samer tard,

Khemappadanca pappontu,

Lae cong tueng tang an kasem terd,

Tesasa sijchatang subhā.

Khor kwam wang an dee khong sat laow nan chong samret tern.

The Emerald Buddha statue (Replica)

Buddha mahā manī ratana patimāgarang pūchemi,

Dhutiyampi  Buddha mahā manī ratana patimāgarang pūchemi,

Tatiyampi Buddha mahā manī ratana patimāgarang pūchemi,

Atena   sajjawajjhena                  Mahātecho jewa

Mahāpañño ja                               Mahābhoko ja

Mahāyaso ja                                  Bhawantu me 

Nibbhānassa  paccayo hotu.

หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง