ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา

ตัวอย่างเอกสาร

ตัวอย่างใบอนุโมทนาบัตร ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างใบอนุโมทนาบัตร ภาษาอังกฤษ ใช้ประยุกต์ ปรับปรุงใช้กับวัดของตนเองได้ โดยเฉพาะวัดต่างประเทศ CERTIFICATE OF DONATION This to acknowledge receipt donation and to our sincere appreciation for your support. May you always be happy, healthy, wise and contented.