ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา

บทสวดมนต์ต่าง ๆ

วันที่โพส 3 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์ microsoft office word บทสวดมนต์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • บทสวดมนต์ต่าง ๆ แปล
 • ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ แปล
 • พระคาถาธรรมบรรยาย แปล
 • อารักขะกัมมัฎฐาน แปล
 • อะริยะสัจจะคาถา แปล
 • คาราวะคาถา แปล
 • เทวะตาทิปัตติทานะคาถา แปล
 • อะริยะธะนะคาถา แปล
 • มนัสการรอยพระพุทธบาท ๕ สถาน แปล
 • อุณหัสสวิชัยสูตร แปล
 • ปัจฉิมะคาถา แปล
 • พระพุทธภาษิต
 • ขันติกถา แปล
 • อานิสงส์การเจริญเมตตา แปล
 • ปราภวสุตตปาฐะ แปล
 • ปรมกัลยาณมิตตคาถา แปล
 • เทวทูตสุตตปาฐะ แปล
 • พุทธอุทานคาถา แปล
 • ปฐมพุทธภาษิตคาถา แปล
 • ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ แปล
 • ภัทเทกะรัตตะคาถา แปล
 • ติลักขะณาทิคาถา แปล
 • สังวราสังวรคาถา แปล
 • บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์ แปล
 • ธัมมปหังสนสูตร แปล
 • ธัมมคารวาทิคาถา แปล
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง